27-12-2018
|

Fundacja En Arche ogłasza konkurs stypendialny dla studentów i doktorantów biologii

Co jest przedmiotem konkursu?

Fundacja En Arche oferuje stypendium w wysokości 1200 zł miesięcznie dla studentów oraz 2500 zł miesięcznie dla doktorantów, które będzie wypłacane przez dziewięć kolejnych miesięcy rozpoczynając od października 2019 roku do czerwca 2020 roku.

Kto może ubiegać się o stypendium?

Oferta skierowana jest do obecnych studentów III roku studiów licencjackich, którzy planują kontynuować naukę na studiach magisterskich, do studentów pierwszego roku uzupełniających studiów magisterskich, do obecnych studentów III i IV roku jednolitych studiów magisterskich na wydziałach biologii oraz do doktorantów na wydziałach biologii i pokrewnych. Osoby ubiegające się o stypendium powinny odznaczać się szczególnym zainteresowaniem neodarwinistyczną teorią ewolucji oraz jej krytyką z pozycji teorii inteligentnego projektu.

Jakie są warunki konkursu?

Kandydaci do otrzymania stypendium są zobowiązani: (1) przedstawić esej oraz (2) przejść rozmowę kwalifikacyjną. Na podstawie eseju i rozmowy zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu. Osoby, które otrzymają stypendium będą zobowiązane do (3) złożenia dwóch pisemnych sprawozdań z rozwoju swoich zainteresowań w obrębie tematyki teorii inteligentnego projektu. Uczestnicy programu stypendialnego zostaną zgłoszeni do udziału w Summer Seminar on Intelligent Design organizowanym przez Discovery Institute w Seattle (USA), w lipcu 2020 roku.

Szczegóły konkursu

1. Kandydaci proszeni są o przedstawienie eseju-odpowiedzi na pytanie: „Jakie wyzwania stawia teoria inteligentnego projektu standardowemu modelowi makroewolucji biologicznej (ewolucji neodarwinistycznej)?” Esej powinien uwzględniać amerykańską literaturę dotyczącą teorii IP, wybranych autorów m.in. takich jak S.C. Meyer, M. Behe, M. Denton, W. Dembski, J. Wells. Esej powinien mieścić się pomiędzy 20 a 30 tys. znaków ze spacjami. Pracę należy nadesłać do 31 sierpnia 2019 roku na adres mailowy
stypendia@enarche.pl

2. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w Warszawie pomiędzy 9 a 20 września . Zostaną na nią zaproszeni kandydaci wyłonieni w pierwszym etapie konkursu (na podstawie pracy pisemnej). W wyjątkowych sytuacjach będzie także możliwe przeprowadzenie rozmowy za pośrednictwem Internetu. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 30 września 2019 roku.

3. Osoby, które otrzymają stypendium będą zobowiązane do kontynuowania swoich zainteresowań tematyką inteligentnego projektu i złożenia dwóch pisemnych sprawozdań w trakcie trwania programu stypendialnego, pierwszego do 31 grudnia 2019 roku, drugiego do 30 maja 2020 roku.

Informacje dodatkowe:

Tożsamość i dane osobowe zarówno uczestników jak i zwycięzców konkursu nie będą ujawnione publicznie ani przekazywane osobom trzecim, chyba że na prośbę lub za pisemną zgodą uczestnika lub zwycięzcy.

Zwycięzcy konkursu będą mogli ubiegać się ponownie o stypendium w kolejnych latach. Uczestnictwo w programie stypendialnym będzie okazją do nawiązania współpracy z naukowcami polskimi i zagranicznymi rozwijającymi teorię inteligentnego projektu w Europie i USA.

W jaki sposób zgłosić udział w konkursie?

Chęć uczestnictwa w konkursie należy zgłosić na adres mailowy
stypendia@enarche.pl wraz z esejem, wypełnioną Kartą Kandydata oraz podpisanym i zeskanowanym Oświadczeniem Kandydata do 31 sierpnia 2019 roku.