Poznajemy Boga. Promujemy rodzinę. Praktykujemy dobroczynność.

Nazwa naszej Fundacji PRODOTEO pochodzi od pierwszych liter słów:   Pismo (Święte) , Rodzina i Dobroczynność.  Określenie  TEO odnosi się do Trójosobowego  Boga  wyznawanego przez  chrześcijan różnych  denominacji.  On jest Tym, który nadaje sens naszemu życiu i działaniom. Misją naszej fundacji jest oddanie chwały Bogu poprzez  praktyczną pomoc zainteresowanym osobom na trzech  zasadniczych płaszczyznach  naszej aktywności.
Po pierwsze chcemy pomagać  chętnym w  poznawaniu Boga i rozwoju duchowym poprzez popularyzację znajomości Pisma Świętego, które jak wierzymy, jest natchnionym Słowem Bożym.
Po drugie chcemy  promować rodzinę i zasady życia rodzinnego, przez odwolywanie się do istoty natury człowieka, jego powołania i przeznaczenia w świetle Pisma Świętego.
Po trzecie chcemy podążać za wciąż aktualnym wezwaniem Jezusa Chrystusa do praktycznej miłości bliźniego, przez działalność charytatywną z uwzględnieniem duchowego wymiaru osób potrzebujących.
We wszystkich tych dziedzinach działamy poprzez organizowanie i prowadzenie spotkań,  konferencji,  seminariów ,  warsztatów, rekolekcji oraz grup dyskusyjnych i grup wsparcia,  a także poprzez publikację  książek – głównie o tematyce  apologetycznej  i odnoszącej się do życia rodzinnego. Chcemy też korzystać ze współczesnych , medialnych form komunikacji.
Chcemy, by we wszystkich tych działaniach Bóg był otoczony chwała, a ludzie odnieśli z nich realny pożytek dla swojego życia.

Cele fundacji

 • popularyzacja wiedzy z zakresu apologetyki chrześcijańskiej, w szczególności związanej z tematyką nauka-religia, rozum-wiara
 • popularyzacja znajomości Pisma Świętego
 • promowanie szacunku do wiary chrześcijańskiej
 • wspieranie w sferze publicznej dialogu związanego ze światopoglądem chrześcijańskim
 • ochrona wizerunku i postawy racjonalnej wiary chrześcijańskiej
 • działalność na rzecz kultu religijnego
 • propagowanie stylu życia opartego na duchowości chrześcijańskiej i wartościach chrześcijańskich
 • działalność na rzecz wzmocnienia trwałości małżeństw i rodzin w oparciu o wartości chrześcijańskie
 • wspieranie i pomoc w indywidualnym rozwoju duchowym, (zwłaszcza przez umożliwianie dostępu do potrzebnej w tym zakresie wiedzy)
 • wspieranie rodziny – małżeństwa, rodzicielstwa naturalnego i pieczy zastępczej
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób