Nasza misja

Nasza misja

Pismo Święte, rodzina i dobroczynność to trzy filary Fundacji Prodoteo. Na nich opieramy naszą działalność, której celem jest doprowadzenie jak największej liczby osób do osobistej i żywej relacji z Trójosobowym Bogiem – Ojcem, Synem i Duchem Świętym. On jest Tym, który nadaje sens naszemu życiu i naszym działaniom.

Fundację Prodoteo utworzyliśmy w 2019 roku, aby połączyć wieloletnie doświadczenie osób z naszego zespołu. Wierzymy, że wspólnie możemy oddawać chwałę Bogu poprzez praktyczną pomoc zainteresowanym osobom na trzech zasadniczych płaszczyznach:

 • Po pierwsze, chcemy pomagać chętnym w poznawaniu Boga i w rozwoju duchowym poprzez popularyzację intelektualnych argumentów na rzecz wiary i propagowanie znajomości Pisma Świętego, które, jak wierzymy, jest natchnionym Słowem Bożym.
 • Po drugie, chcemy promować rodzinę i zasady życia rodzinnego przez odwoływanie się do istoty natury człowieka, jego powołania i przeznaczenia w świetle Pisma Świętego.
 • Po trzecie, chcemy podążać za wciąż aktualnym wezwaniem Jezusa Chrystusa do praktycznej miłości bliźniego przez działalność charytatywną z uwzględnieniem duchowego wymiaru osób potrzebujących.

Przez ostatnie lata działamy we wszystkich tych dziedzinach poprzez organizowanie i prowadzenie spotkań, konferencji, seminariów, warsztatów, rekolekcji oraz grup dyskusyjnych i grup wsparcia. Założyliśmy wydawnictwo, które publikuje książki apologetyczne i odnoszące się do życia rodzinnego. Chcemy również korzystać ze współczesnych, medialnych form komunikacji, dlatego prowadzimy księgarnięczytelnię internetową o charakterze apologetycznym Contra Gentiles oraz zamieszczamy materiały z naszych konferencji na kanale YouTube.

Cele Fundacji

 • upowszechnianie wiedzy z zakresu apologetyki chrześcijańskiej, w szczególności związanej z tematyką nauka–religia, rozum–wiara;
 • popularyzacja znajomości Pisma Świętego;
 • promowanie szacunku do wiary chrześcijańskiej;
 • wspieranie w sferze publicznej dialogu związanego ze światopoglądem chrześcijańskim;
 • ochrona wizerunku i postawy racjonalnej wiary chrześcijańskiej;
 • działalność na rzecz kultu religijnego;
 • propagowanie stylu życia opartego na duchowości chrześcijańskiej i wartościach chrześcijańskich;
 • działalność na rzecz wzmocnienia trwałości małżeństw i rodzin w oparciu o wartości chrześcijańskie;
 • pomoc w indywidualnym rozwoju duchowym (zwłaszcza przez umożliwianie dostępu do potrzebnej w tym zakresie wiedzy);
 • wspieranie rodziny – małżeństwa, rodzicielstwa naturalnego i pieczy zastępczej;
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

 

Wiesław Grabowski, prezes Zarządu Fundacji Prodoteo