Statut Fundacji Prodoteo

– tekst jednolity na dzień 20 lutego 2024r. –

(stanowiący Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1 Rady Fundacji Prodoteo z dnia 20 lutego 2024r.)

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja PRODOTEO, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Krzysztofa Bubrowieckiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Izabellę Soroko-Borską w kancelarii notarialnej w Warszawie, przy ul. Kopernika 32 lok. 8, w dniu 21 sierpnia 2019r.

 

§2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

 

§3

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 

§4

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

§5

Ministrem właściwym ze względu na zakres działania i cele Fundacji jest Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydent m.st. Warszawy.

 

 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§6

Celem Fundacji są:

 • popularyzacja wiedzy z zakresu apologetyki chrześcijańskiej, w szczególności związanej z tematyką nauka-religia, rozum-wiara;
 • popularyzacja znajomości Pisma Świętego;
 • promowanie szacunku do wiary chrześcijańskiej;
 • wspieranie w sferze publicznej dialogu związanego ze światopoglądem chrześcijańskim;
 • ochrona wizerunku i postawy racjonalnej wiary chrześcijańskiej;
 • działalność na rzecz kultu religijnego;
 • propagowanie stylu życia opartego na duchowości chrześcijańskiej i wartościach chrześcijańskich;
 • działalność na rzecz wzmocnienia trwałości małżeństw i rodzin w oparciu o wartości chrześcijańskie;
 • wspieranie i pomoc w indywidualnym rozwoju duchowym, (zwłaszcza przez umożliwianie dostępu do potrzebnej w tym zakresie wiedzy);
 • wspieranie rodziny – małżeństwa, rodzicielstwa naturalnego i pieczy zastępczej;
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży;
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 • działalność charytatywna.

 

§7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • wydawanie książek i materiałów – także audio i audiowizualnych związanych z tematyką wyszczególnioną w celach Fundacji;
 • tłumaczenie z języków obcych, edycję i wydawanie materiałów związanych z tematyką wyszczególnioną w celach Fundacji;
 • organizowanie i współorganizowanie: konferencji, kongresów, paneli dyskusyjnych, warsztatów, debat, seminariów, szkoleń, wykładów, grup Biblijnych, konkursów związanych z tematyką wyszczególnioną w celach Fundacji;
 • organizowanie i współorganizowanie wypoczynku rodzin, dzieci i młodzieży, imprez rekreacyjno-sportowych, obozów letnich i zimowych, wczasów itp., pomagających
  w realizacji celów Fundacji;
 • pomoc psychologiczną i doradczą z zakresu życia rodzinnego, także dla dzieci i młodzieży w tym z rodzin dysfunkcyjnych;
 • pomoc osobom w wieku 18-29 lat w zdobyciu wykształcenia, zatrudnienia, kwalifikacji zawodowych;
 • wspieranie i inicjowanie programów, projektów i przedsięwzięć oraz wszelkich innych działań służących pomocy osobom wykluczonym, niepełnosprawnym, starszym, chorym, bezdomnym;
 • prowadzenie i wspieranie działalności charytatywnej;
 • promocję, wspieranie i organizację wolontariatu;
 • prowadzenie działalności charytatywnej, wspieranie materialne i rzeczowe osób potrzebujących;
 • prowadzenie strony www i związanej z tym działalności w przestrzeni internetowej;
 • finansowanie i wspieranie zewnętrznych inicjatyw i projektów związanych z celami Fundacji, organizowanych przez osoby prawne oraz osoby fizyczne;
 • współdziałanie z samorządem lokalnym, administracją państwową, placówkami naukowymi i badawczymi, Fundacjami oraz innymi organizacjami, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji PRODOTEO.

 

§8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.500,00 (słownie: jeden tysiąc pięćset) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania, z czego 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych zostanie przeznaczony na działalność gospodarczą.

 

§10

Dochody Fundacji pochodzić mogą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów;
 2. dotacji i subwencji oraz grantów;
 3. dochodów ze zbiórek;
 4. dochodów z działalności gospodarczej opisanej w § 12;
 5. dochodów z majątku Fundacji;
 6. odsetek od wkładów na rachunkach bankowych;

 

§11

 1. Koszty administracyjne Fundacji będą ponoszone wyłącznie z darowizn i środków przekazanych Fundacji przez Fundatora.
 2. Dochody Fundacji z innych źródeł przeznaczone zostaną wyłącznie na realizację celów statutowych z wyłączeniem jakichkolwiek wydatków administracyjnych Fundacji, chyba że spadkodawca lub donator postanowi inaczej.
 3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub odrzuceniu spadku.

 

§12

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Cały dochód z jej prowadzenia przeznaczony będzie na cele statutowe.
 2. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1 to:

47.91.Z    – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub  Internet;

56.10.A    – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;

56.2         – Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych;

56.3         – Przygotowywanie i podawanie napojów;

58.11.Z    – Wydawanie książek;

58.13. Z   – Wydawanie gazet;

58.14. Z   – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;

58.19.Z.   – Pozostała działalność wydawnicza;

58.29.Z    – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;

59.11.Z    – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;

59.13.Z    – Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;

59.14.Z    – Działalność związana z projekcją filmów;

59.20.Z    – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;

60.20.Z    – Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych;

63.11.Z    – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;

63.12.Z    –  Działalność portali internetowych;

63.99.Z    –   Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

73.1         – Reklama;

77.22.Z    – Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.;

79.12.Z    – Działalność organizatorów turystyki;

82.30.Z.   – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

82.99.Z    – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;

85.51.Z    – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

85.59.B    – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane;

85.60.Z    – Działalność wspomagająca edukację;

88.10.Z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;

88.99.Z  – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;

91.01.A – Działalność bibliotek;

93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;

94.91.Z – Działalność organizacji religijnych;

 1. Działalność gospodarczą, której wykonywanie wymaga koncesji, zezwolenia lub pozwolenia, Fundacja podejmie po uzyskaniu wymaganego uprawnienia.

 

WŁADZE FUNDACJI

 

Władze Fundacji

§13

Organami Fundacji są:

 • Rada Fundacji;
 • Zarząd Fundacji.

 

Rada Fundacji

§14

 1. Rada Fundacji liczy od 1 do 4 członków. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator.
 2. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przy czym Fundator z mocy statutu jako pierwszy obejmuje funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji. W przypadku jednoosobowej Rady Fundacji jedyny jej członek z mocy statutu pełni funkcję Przewodniczącego, a Wiceprzewodniczącego nie wybiera się. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz wobec organów Fundacji, a także zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji.
 3. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator. Następnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady Fundacji, powołuje uchwałą Rada Fundacji. W przypadku, gdy skład Rady Fundacji jest w ogóle nieobsadzony, członków Rady Fundacji powołuje Pani Ewa Bubrowiecka (PESEL: 92050907642).
 4. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na czas nieokreślony.
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku odwołania ze składu Rady Fundacji, pisemnej rezygnacji albo śmierci członka Rady Fundacji.
 6. Odwołanie członka Rady Fundacji może nastąpić jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na mocy uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.
 7. Rezygnacja z członkostwa w Radzie Fundacji jest składana na ręce innego członka Rady Fundacji, który niezwłocznie informuje o tym fakcie Radę Fundacji i Zarząd Fundacji. W przypadku rezygnacji ostatniego (jedynego) członka Rady Fundacji, jest ona składana na ręce Zarządu Fundacji.
 8. W przypadku ustania członkostwa Przewodniczącego w Radzie Fundacji składającej się co najmniej z 3 członków (włączając Przewodniczącego), jego obowiązki, do czasu wyboru nowego Przewodniczącego, sprawuje Wiceprzewodniczący. Ponadto w przypadku okresowej niemożności sprawowania funkcji przez Przewodniczącego Rady Fundacji z powodu choroby lub innych nadzwyczajnych okoliczności jego obowiązki w tym okresie sprawuje Wiceprzewodniczący.
 9. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 10. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków, w tym kosztów podróży.

 

§15

 1. Rada Fundacji zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 2. Zebranie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji: a) z własnej inicjatywy, b) na wniosek Zarządu Fundacji, lub c) na wniosek co najmniej 2 członków Rady Fundacji.
 3. Zebranie Rady Fundacji może odbywać się za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, to jest za pośrednictwem telefonu, telekonferencji lub wideokonferencji przy użyciu aplikacji komputerowych.
 4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli na zebraniu Rady Fundacji jest obecna co najmniej połowa członków Rady Fundacji, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o zebraniu. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
 5. Uchwały Rady Fundacji są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. Protokół podpisuje członek, który przewodniczył zebraniu Rady Fundacji. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników zebrania lub/i listę członków głosujących przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (podpisy uczestników na takiej liście nie są wymagane).
 6. W zebraniach Rady Fundacji mogą brać udział członkowie Zarządu Fundacji, bez prawa do głosowania. O zebraniu członkowie Zarządu są informowani pisemnie lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, minimum 3 dni przed terminem zebrania.
 7. Niezależnie od postanowień ust. 2-6 powyżej, Rada Fundacji może podejmować uchwały w trybie obiegowym, bez odbycia zebrania. Uchwała podejmowana w trybie obiegowym jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundacji oddali swój głos w sprawie tej uchwały. Do trybu obiegowego podejmowania uchwał ma zastosowanie § 15 ust. 4 zdanie trzecie i czwarte.
 8. Rada Fundacji może szczegółowo określić zasady swojego działania poprzez ustanowienie regulaminów wewnętrznych.

 

§16

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
 • ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji,
 • podział funkcji członków Zarządu Fundacji,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium z działania,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Fundacji oraz podejmowanie uchwał o podziale zysku albo pokryciu starty,
 • podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji, połączeniu z inną fundacją i likwidacji Fundacji.

 

Zarząd Fundacji

§17

 1. Zarząd Fundacji składa się z l do 3 osób w tym Prezesa, a w przypadku Zarządu wieloosobowego również z jednego lub dwóch Wiceprezesów.
 2. Zarząd może pobierać za swoją pracę wynagrodzenie zgodnie z zapisami ustawy o fundacjach. Wynagrodzenia członków Zarządu będą finansowane z dochodów Fundacji, bez naruszenia kapitału założycielskiego.
 3. Członek Zarządu może zrezygnować z pełnienia funkcji składając pisemne oświadczenie na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji.
 4. Członkowie Zarządu Fundacji powoływani są na czas nieokreślony.

 

§18

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 3. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
 4. realizacja celów statutowych;
 5. zarządzanie majątkiem Fundacji;
 6. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
 7. uchwalanie regulaminów;
 8. zatrudnianie pracowników i ustalanie ich wynagrodzeń;
 9. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.
 10. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku Zarządu jednoosobowego decyzje podejmuje Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego decyzje podejmowane są w obecności przynajmniej dwóch członków, w tym Prezesa. W przypadku równości głosów – głos Prezesa Zarządu Fundacji jest głosem rozstrzygającym.
 11. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu oraz Rady Fundacji, pisemnie lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, minimum 3 dni przed terminem posiedzenia. Członkowie Rady Fundacji mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 12. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż jeden raz w roku.
 13. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 

Sposób Reprezentacji

§19

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo każdy członek Zarządu.
 2. W umowie między Fundacją, a Członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Fundację reprezentuje Przewodniczący Rady Fundacji albo inny członek Rady Fundacji, wybrany uchwałą Rady Fundacji.

 

Zmiana Statutu

§20

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

 

Połączenie z inną fundacją

§21

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

§22

Decyzję o połączeniu z inną Fundacją podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji.

 

Likwidacja Fundacji

§23

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji.
 3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz innych działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

 

Postanowienia końcowe

§24

W sprawach nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz inne przepisy prawa regulujące działalność fundacji.

 

Krzysztof Bubrowiecki – Przewodniczący Rady Fundacji

Ewa Bubrowiecka – Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji