O nas

Wiesław Grabowski –  Prezes Fundacji

Ukończył  Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Pracował jako konstruktor i inżynier badań w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji. Potem prowadził własną  firmę. Ukończył Dwuletnie Studium Życia Rodzinnego przy Archidiecezji Warszawskiej. Od 1983 był aktywnie zaangażowany w działania Ruchu Chrześcijańskiego Mt28 (dawniej Ruch Nowego Życia), który jest polskim oddziałem Ruchu Chrześcijańskiego Campus Crusade for Christ International.  W ramach tego Ruchu ukończył Międzynarodowy Instytut Studiów Biblijnych i we współpracy  z FamilyLife Ministry od 1993r prowadził  Służbę Rodzinie.  Inicjował i rozwijał ruch domowych grup małżeńskich pod nazwą Twórcy Domowego Ogniska. Wraz z żoną  prowadzi konferencje, seminaria, rekolekcje dla małżeństw i rodziców oraz kursy dla narzeczonych. Od kilkunastu lat razem prowadzą także „Spotkania dla zakochanych” przy parafii św. Jakuba w Warszawie. Jest współautorem podręcznika do przedmiotu Wychowanie do Życia w Rodzinie pt. ”Zanim wybierzesz”.  Jest też wykładowcą na rekolekcjach, seminariach i konferencjach dla mężczyzn oraz współpracownikiem Stowarzyszenia Mężczyzn Świętego Józefa.

Magdalena Grabowska

Ukończyła Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła też Dwuletnie Studium Życia Rodzinnego przy Archidiecezji Warszawskiej. Od 1983 roku była aktywnie zaangażowana w działania Ruchu Chrześcijańskiego Mt28 (dawniej Ruch Nowego Życia), który jest polskim oddziałem międzynarodowego ruchu chrześcijańskiego Campus Crusade for Christ.  W ramach tego Ruchu ukończyła Międzynarodowy Instytut Studiów Biblijnych i we współpracy  z FamilyLife Ministry od 1993r towarzyszyła mężowi w  prowadzeniu  Służby Rodzinie.  Wraz z nim inicjowała i rozwijała ruch domowych grup małżeńskich pod nazwą Twórcy Domowego Ogniska. Wraz z mężem  prowadzi konferencje, seminaria, rekolekcje dla małżeństw i rodziców oraz kursy dla narzeczonych.  Od kilkunastu lat razem prowadzą także „Spotkania dla zakochanych” przy parafii św. Jakuba w Warszawie. Magdalena  jest także wykładowcą na rekolekcjach, seminariach i konferencjach dla kobiet,  coachem rozwoju osobistego i życia rodzinnego.  Jest współautorką podręcznika do przedmiotu Wychowanie do Życia w Rodzinie pt. ”Zanim wybierzesz” i  autorką książek „Kobieta warta królestwa”, „Klucze do pokoju” oraz książek dla dzieci „Wielka wędrówka” i „Cudowna przemiana”.

Joanna Gumowska

Ukończyła Technikum Budowlane. Od 2004 roku zaangażowana w życie kościoła. Zajmowała się organizacją wydarzeń kościelnych. Od 2008 roku liderka biblijnej grupy domowej. Aktywnie uczestniczyła w konferencjach chrześcijańskich dla małżeństw i kobiet, a także Kursu Alfa. Od 2012 roku zaangażowana w służbę charytatywną na rzecz kobiet potrzebujących, a od 2016 roku również mężczyzn. Uważa, że Bóg wyposażył ją w miłość do nich i empatię, dzięki której czuje ich zagubienie, strach, samotność i potrzebę bycia ważnym. Otrzymała również asertywność, która pozwala jej pomagać im mądrze, aby sami mogli podejmować decyzje, które zmieniają ich życie. Pragnie być dla nich wiarygodnym świadectwem wiary. Pogłębia  relację z Jezusem każdego dnia czytając Biblię. To On nadaje jej życiu sens i cel.

dr hab. Piotr Bylica, prof. UZ

Konsultant wydawnictwa Fundacji Prodoteo ds. naukowych

e-mail: p.bylica@prodoteo.pl tel.783765534

Profesor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego. W roku 2016 uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie tematu Współczesny teizm naturalistyczny z punktu widzenia modelu poziomów analizy. Problem działania sfery nadnaturalnej w przyrodzie. Obszar jego badań obejmuje filozofię przyrody, nauki i religii ze szczególnym uwzględnieniem relacji między nauką a religią. Redaktor Naczelny serwisu apologetyczno-filozoficznego prowadzonego przez Fundację Prodoteo: Contra Gentiles contragetiles.pl.

Dariusz Wojdan

Ukończył Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki na Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie na kierunku Informatyka. Uczestniczył w dwuletnim Studium Teologii Rodziny w Krakowie na Papieskiej Akademii Teologicznej. Ukończył kurs „Skutecznego zarządzania i przywództwa” prowadzony przez o.Schneidera z Malty. Od 30 lat jest zaangażowany w życie Kościoła Krakowskiego. Przez 10 lat był Głównym Liderem Wspólnoty Odnowy Życia Chrześcijańskiego Nowe Jeruzalem. Wraz z żoną organizował liczne rekolekcje i konferencje dla dorosłych i młodzieży. Obecnie poświęcił się służbie ewangelizacyjnej wśród dzieci i młodzieży prowadzonej przez Katolicką Wspólnotę JAFA działającej w parafii OO. Karmelitów w Krakowie. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec trzech córek. Kocha słodycze i pływanie stylem motylkowym.

Bożena Wojdan

Z wykształcenia technik odzieżowy z zamiłowaniem do rękodzieła i artystycznym podejściem do rzeczy użytkowych. Od dziecka rozkochana w Jezusie Chrystusie. W latach 1993–1995 uczestniczka Studium Teologii Rodziny w Krakowie na Papieskiej Akademii Teologicznej. W 2001 roku ukończyła kurs „Skutecznego Zarządzania i Przywództwa” prowadzony przez Stowarzyszenie Maszachaba. W latach 2014–2015 brała udział w Chrześcijańskiej Szkole Twórczości i Tańca z Flagami prowadzonej przez Iwonę Dreger we Wrocławiu. Od 30 lat zaangażowana czynnie w życie Kościoła, początkowo jako animator Ruchu Światło-Życie, następnie we Wspólnocie Odnowy Życia Chrześcijańskiego Nowe Jeruzalem głównie w obszarze pracy dla rodzin i dzieci. Od 2017 roku wraz z mężem główny liderem Katolickiej Wspólnoty JAFA w parafii OO. Karmelitów w Krakowie. Szczęśliwa żona, mama trzech córek w tym dwie z nich już dorosłe kobiety. Ulubiony fragment Słowa Bożego: ‘’Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” (Filipian 4.13).

Aleksander Cespedes

Ukończył Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej na Akademii Muzycznej w Krakowie oraz dwuletnie studia podyplomowe w zakresie Emisji Głosu i Chórmistrzostwa na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
W roku 2019 ukończył Kurs Szkoleniowy prowadzony przez ICCRS dla Liderów Wspólnot. W latach 2012-2017 był aktywnie zaangażowany we Wspólnocie Odnowy Życia Chrześcijańskiego Nowe Jeruzalem przy Zakonie Ojców Augustianów w Krakowie, pełniąc przez 5 lat rolę lidera diakonii uwielbienia oraz głównego lidera wspólnoty przez 3 lata. W roku 2017 rozpoczął służbę w Katolickiej Wspólnocie JAFA. W ciągu całego tego okresu był odpowiedzialny za posługę muzyczną na różnorakich rekolekcjach i wydarzeniach modlitewnych, takich jak Światowe Dni Młodzieży w Krakowie czy Męskie Oblężenie Jasnej Góry oraz za organizację i prowadzenie wydarzeń ewangelizacyjnych dla dzieci i młodzieży w szkołach i ośrodkach rekolekcyjnych. Nagrał dwie płyty z autorskimi pieśniami uwielbieniowymi.

Paweł Wszołek

Kompozytor i kontrabasista młodego pokolenia. Swoją edukację muzyczną zaczął od skrzypiec a skończył na kontrabasie. Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie. Od 2010 roku aktywnie zaangażowany w służbę Kościołowi. Jako muzyk miał przyjemność współpracować z wieloma artystami m.in. Joachim Mencel, Urszula Dudziak, Jan Smoczyński, Mietek Szcześniak, Natalia Niemen, Mate.o, Janusz Muniak. We wrześniu 2019 roku miała miejsce premiera płyty zespołu 'PAW’, którego jest inicjatorem i liderem. Zaangażowany w Służbę Jafa, gdzie jest odpowiedzialny za spotkania dla licealistów i studentów. Pragnie aby każdy młody człowiek poznał Jezusa, jako Żywego Boga.

STATUT FUNDACJI PRODOTEO

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja PRODOTEO, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Krzysztofa Bubrowieckiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Izabellę Soroko-Borską w kancelarii notarialnej w Warszawie, przy ul. Kopernika 32 lok. 8, w dniu 21 sierpnia 2019 r.
 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Ministrem właściwym ze względu na zakres działania i cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydent m.st. Warszawy.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 Celem Fundacji są:

 • popularyzacja wiedzy z zakresu apologetyki chrześcijańskiej, w szczególności związanej z tematyką nauka-religia, rozum-wiara;
 • popularyzacja znajomości Pisma Świętego;
 • promowanie szacunku do wiary chrześcijańskiej;
 • wspieranie w sferze publicznej dialogu związanego ze światopoglądem chrześcijańskim;
 • ochrona wizerunku i postawy racjonalnej wiary chrześcijańskiej:
 • działalność na rzecz kultu religijnego;
 • propagowanie stylu życia opartego na duchowości chrześcijańskiej i wartościach chrześcijańskich;
 • działalność na rzecz wzmocnienia trwałości małżeństw i rodzin w oparciu o wartości chrześcijańskie:
 • wspieranie i pomoc w indywidualnym rozwoju duchowym, (zwłaszcza przcz umożliwianie dostępu do potrzebnej w tym zakresie wiedzy):
 • wspieranie rodziny – małżeństwa, rodzicielstwa naturalnego i pieczy zastępczej;
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • działalności na rzecz integracji i reiniegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • pomoc społeczna. w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • wydawanie książek i materiałów – także audio i audiowizualnych związanych z tematyką wyszczególnioną w celach Fundacji;
 • tłumaczenie z języków obcych, edycję i wydawanie materiałów związanych z temaryką wyszczególnioną w celach Fundacji;
 • organizowanie i współorganizowanie: konierencji, kongresów, paneli dyskusyjnych, warsztatów, debat, seminariów, szkoleń, wykładów, grup Biblijnych, konkursów związanych z tematyką wyszczepólnioną w celach Fundacji; 
 • organizowanie i współorganizowanie wypoczynku rodzin, dzieci i młodzieży, imprez rekreacyjno-sportowych, obozów letnich i zimowych, wczasów itp, pomagających w realizacji celów Fundacji;
 • pomoc psychologiczną i doradczą z zakresu życia rodzinnego, także dla dzieci i młodzieży w tym z rodzin dysfunkcyjnych;
 • pomoc osobom w wieku 18-29 lat w zdobyciu wykształcenia, zatrudnienia, kwalifikacji zawodowych;
 • wspieranie i inicjowanie programów, projektów i przedsięwzięć oraz wszelkich innych
 • działań służących pomocy osobom wykluczonym, niepełnosprawnym, starszym, chorym, bezdomnym;
 • prowadzenie i wspieranie działalności charytatywnej;
 • promocję, wspieranie i organizację wolontariatu;
 • prowadzenie działałności charytatywnej, wspieranie materialne i rzeczowe osób potrzebujących:
 • prowadzenie strony www i związanej z tym działalności w przestrzeni internetowej;
 • finansowanie i wspieranie zewnętrznych inicjatyw i projektów związanych z celami Fundacji, organizowanych przez osoby prawne oraz osoby fizyczne;
 • współdziałanie z samorządem lokalnym, administracją państwową, placówkami naukowymi i badawczymi, Fundacjami oraz innymi organizacjami, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji PRODOTEO.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbicżną z jej celami.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.500,00 (słownie: jeden tysiąc pięćset) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania, z czego 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych zostanie przeznaczony na działalność gospodarczą.

Dochody Fundacji pochodzić mogą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów;
 2. dotacji i subwencji oraz grantów;
 3. dochodów ze zbiórek;
 4. dochodów z działalności gospodarczej opisanej w §12;
 5. dochodów z majątku Fundacji;
 6. odsetek od wkładów na rachunkach bankowych;
 1. Koszty administracyjne Fundacji będą ponoszone wyłącznic z darowizn i środków przekazanych Fundacji przez Fundatora.
 2. Dochody Fundacji z innych źródeł przeznaczone zostaną wyłącznie na realizację celów statutowych z wyłączeniem jakichkolwiek wydatków administracyjnych Fundacji, chyba że spadkodawca lub donator postanowi inaczej.
 3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub odrzuceniu spadku.
 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Cały dochód z jej prowadzenia przeznaczony będzie na cele statutowe.
 2. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1 to:
  • 56.10.A — Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
  • 56.2 — Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych:
  • 56.3 — Przygotowywanie i podawanie napojów;
  • 58.11.Z — Wydawanie książek;
  • 58.13. Z — Wydawanie gazet;
  • 58.14. Z — Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
  • 58.19.Z. — Pozostała działalność wydawnicza;
  • 58.29.2, — Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania:
  • 59.11.Z — Działalność związana z produkcją filmów. nagrań wideo i programów telewizyjnych;
  • 59.13.2 — Działalność związana z dystrybucją filmów. nagrań wideo i programów telewizyjnych;
  • 59.14.Z — Działalność związana z projekcją filmów;
  • 59.20.Z — Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
  • 60.20.Z — Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych;
  • 77.22.Z — Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.:
  • 79.12.2 — Działalność organizatorów turystyki;
  • 82.30.Z. — Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
  • 82.99.Z — Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasy fikowana;
  • 85.51.Z — Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sporlowych i rekrcacy jnych;
  • 85.59.B — Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane;
  • 85.60.Z — Działalność wspomagająca edukację:
  • 88.10.Z — Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
  • 88.99.Z — Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  • 91.01.A — Działalność bibliotek:
  • 93.29.Z — Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna:
  • 94.91.Z — Działalność organizacji religijnych;
 3. Działalność gospodarczą, której wykonywanie wymaga koncesji, zezwolenia lub pozwolenia, Fundacja podejmie po uzyskaniu wymaganego uprawnienia.

WŁADZE FUNDACJI

Organami Fundacji są:

 • Fundator;
 • Zarząd Fundacji
 • Fundator

Do kompetencji Fundatora należy:

 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
 • ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji,
 • podział funkcji członków Zarządu Fundacji,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz udzielanie członkom absolutorium z działania,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z Fundacji,
 • podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji, połączeniu z inną fundacją i likwidacji Fundacji.

Zarząd Fundacji

 1. Zarząd Fundacji składa się z I da 3 osób w tym Prczesa, a w przypadku Zarządu wieloosobowego również z jednego lub dwóch Wiceprczesów.
 2. Zarząd może pobierać za swoją pracę wynagrodzenie zgodnie z zapisami ustawy o fundacjach. Wynagrodzenia członków Zarządu będą finansowane z dochodów Fundacji, bez naruszenia kapitału założycielskiego.
 3. Członek Zarządu może zrezygnować z pełnienia funkcji składając pisemne oświadczenie na ręce Fundatora.
 4. Członkowie Zarządu Fundacji powoływani są na czas nieokreślony.
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
  2. realizacja celów statutowych;
  3. zarządzanie majątkiem Fundacji;
  4. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
  5. uchwalanie regulaminów:
  6. zatrudnianie pracowników i ustalanie ich wynagrodzeń;
  7. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku Zarządu jednoosobowego decyzje podejmuje Prezes Zarządu. W przypadku
  Zarządu wieloosobowego decyzje podejmowane są w obecności przynajmniej dwóch członków, w tym Prezesa. W przypadku równości głosów — głos Prezesa Zarządu Fundacji jest głosem rozstrzygającym.
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prczes. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu oraz Fundator, pisemnie lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, minimum 3 dni przed terminem posiedzenia. Fundatorzy mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się nic rzadziej niż jeden raz w roku.
 6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Sposób Reprezentacji

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo każdy członek Zarządu.
 1. W umowie między Fundacją, a Członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Fundację reprezentuje Fundator.

Zmiana Statutu

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

Decyzję o połączeniu z inną Fundacją podejmuje Fundator.

Likwidacja Fundacji

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator.
 3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Fundatora na rzecz innych działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z. dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz inne przepisy prawa regulujące działalność fundacji.

 

Krzysztof Bubrowiecki

– Fundator –