Procedura recenzyjna

Zarówno prace tłumaczone, jak i nowe naukowe prace autorskie oraz prace będące redakcjami naukowymi prac zbiorowych podlegają procedurze recenzyjnej. Wybór prac przeznaczonych do tłumaczenia i wydania w języku polskim odbywa się na podstawie opinii eksperta. Proces recenzyjny nowych prac naukowych obejmuje:

  • opiniowanie pracy przez przynajmniej jednego recenzenta będącego specjalistą z odpowiedniej dyscypliny naukowej, posiadającego co najmniej stopień doktora;
  • wybór recenzenta dokonywany na podstawie wskazania przez autora lub osoby upoważnione przez organa Fundacji; warunkiem skierowania pracy do danego recenzenta jest stwierdzenie braku konfliktu interesów;
  • wypełnienie przez recenzenta formularza recenzji, w którym oprócz oceny różnorodnych aspektów pracy recenzent prezentuje też jednoznacznie opinię w sprawie dopuszczenia dzieła do druku lub jego odrzucenia; w obu wypadkach wymagane jest uzasadnienie.