Procedura wydawnicza

 1. Selekcja materiału w języku obcym do tłumaczenia i planowanie wydania obejmuje następujące czynności wstępne, w których bierze udział redaktor naukowy wydawnictwa lub wyznaczony specjalnie dla danej publikacji bądź serii książkowej:
  1. Recenzja utworu oryginalnego. Brane pod uwagę są:
   • temat (zgodność z profilem i celami wydawnictwa);
   • autor (kwalifikacje, wykształcenie, liczba publikacji, osiągnięcia w danej dziedzinie);
   • treść (poprawność merytoryczna, zrozumiałość, wartość dla czytelnika, wkład w daną dziedzinę wiedzy).
  2. W przypadku pozytywnej opinii: podpisanie licencji z właścicielem praw do dzieła oryginalnego na publikację tłumaczenia w języku polskim. W odpowiednich sytuacjach zabezpieczenie praw do ilustracji znajdujących się w książce oraz wszelkich innych materiałów związanych z książką chronionych prawem autorskim. Decyzje o polskim wydaniu podejmowane są przez wydawnictwo w świetle postanowień umów z licencjodawcami, ich zastrzeżeń i warunków.
 2. Każdą publikacją opiekuje się przypisany jej redaktor prowadzący, który nadzoruje dalsze etapy i czuwa nad całym procesem aż do dostarczenia nakładu do magazynu. Redaktor prowadzący przygotowuje plan publikacji. Dba o przepływ informacji między osobami pracującymi nad książką, czuwa nad całokształtem pracy. W przypadku publikacji tłumaczeń zbiera materiały dotyczące książki (opisy, notki, okładka). Ściśle nadzoruje proces korekt, składu i druku.
 3. Czynności wydawnictwa w przypadku przygotowania publikacji tłumaczeń:
  1. Wybór tłumacza. Przy wyborze tłumacza wydawnictwo bierze pod uwagę: wykształcenie, listę tłumaczonych wcześniej publikacji, tematykę i trudność tłumaczonych wcześniej publikacji.
  2. Zlecenie tłumaczenia. W zakres pracy tłumacza wchodzą:
   • poprawność tłumaczenia (językowa oraz merytoryczna);
   • indeks, bibliografia i przypisy wykonane zgodnie z wytycznymi (wytyczne są załącznikiem do umowy);
   • kompletność tłumaczenia (opisy ilustracji, wykresów itd.);
   • znalezienie cytowanych źródeł po polsku, jeżeli były tłumaczone;
   • przetłumaczenie opinii, notek i opisów o książce.
 4. Etap redakcji merytorycznej tłumaczenia
  Szczegółowe sprawdzenie tłumaczenia pod względem poprawności merytorycznej, proponowanie poprawek i wprowadzanie uwag do dalszej dyskusji z tłumaczem.
 5. Etap konsultacji
  Jeżeli w tłumaczeniu znajdują się fragmenty, które wykraczają poza kwalifikacje redaktora merytorycznego i zaistnieją co do nich wątpliwości, wydawnictwo może zlecić dodatkową konsultację specjalistyczną wybranych zagadnień.
 6. W razie potrzeby – etap konsultacji z tłumaczem proponowanych zmian
  Na tym etapie tłumacz ma wgląd w uwagi i zmiany zaproponowane podczas redakcji merytorycznej i ma prawo zgłosić do nich swoje uwagi. Tłumacz, redaktor merytoryczny i redaktor prowadzący pozostają w ścisłym kontakcie i w razie potrzeby prowadzą dyskusję nad tekstem.
 7. Etap redakcji językowej
 8. Korekta autorska

W przypadku publikacji w ramach serii książkowych (szczególnie tłumaczeń) redaktor naukowy serii, jeżeli jest wyznaczony, ma prawo do wglądu do tekstu na wybranym przez siebie etapie, po wcześniejszym zadeklarowaniu wybranego etapu i czasu potrzebnego na sprawdzenie tekstu.

Wszystkie elementy procesu wydawniczego, takie jak wybór rodzaju papieru, typografia, projekt okładki, dystrybucja, akcje promocyjne itp., są wyłącznym prawem wydawnictwa z uwzględnieniem – w przypadku tłumaczeń – warunków licencji uzgodnionej z właścicielem praw do dzieła oryginalnego.

Projekt okładki zostaje zlecony grafikowi współpracującemu z wydawnictwem. Możliwe jest przedstawienie własnych sugestii projektu okładki przez tłumacza lub redaktora; w takim wypadku należy przesłać je w początkowych etapach pracy nad książką (w przypadku tłumaczeń najpóźniej na etapie redakcji merytorycznej).

Na stronach redakcyjnych publikacji zostają wymienione wszystkie osoby pracujące nad książką według etapów wyszczególnionych powyżej oraz informacje na temat własności praw autorskich i inne informacje określone w stosownych umowach.